حریم شخصی کاربران سامانه مبادلاتی

در این بخش سیاست های سامانه مبادلاتی در خصوص حفظ اطلاعات و حریم شخصی کاربران خود اعلام می گردد.

منشور حریم شخصی کاربران

کلیه اطلاعاتی که به هر ترتیب در اختیار مشاوران و سامانه مبادلاتی قرار می گیرد در پرونده شما ذخیره می شود.

اطلاعات با هدف شناخت بهتر شما و حفظ سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می گردند.

سامانه مبادلاتی در مبادلات حداقل اطلاعات ممکن را به طرف مقابل ارائه نموده و حفظ اطلاعات کاربران خود را وظیفه خود می داند.

تمامی اطلاعات وارد شده از دیدگاه ما محرمانه بودن و در این پایگاه و یا منابع دیگر منتشر نخواهد شد.

ارائه اطلاعات غیر منوط به حکم مراجع ذی صلاح خواهد بود و مشاوران ما در هیچ حالتی مجاز به ارائه اطلاعات نیستند.